Strada Teis, Nr. 16, Moreni, Dambovita - ROMANIA

Uzina AUTOMECANICA Moreni

INTERES PUBLIC

Politica în domeniul calit??ii, specific? S.  UZINA  AUTOMECANICA  MORENI  S. A., are la baz? urm?toarele principii :

 Managementul calitatii orientat spre procesele tehnologice

Men?inerea ?i îmbunatatirea continu? a S M C au constituit preocuparea noastr? permanent?, context în care, în anul 2013 a fost implementat Sistemul de Management Integrat.

Actualmente, confirmarea implementarii acestui sistem în cadrul societ??ii noastre, este reprezentat? de urm?toarele certificate emise de c?tre organismul de certificare PARTNER  CERT:

Începând cu anul 2000, calitatea construc?iilor mecano-sudate, a nivelului de preg?tire a personalului implicat în aceast? activitate, a dot?rilor existente, ?i-au g?sit confirmarea în certificatele eliberate de c?tre:   

? EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING, JOINING

    AND CUTTING

? SLV M?NCHEN

? INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING

            În acest domeniu de activitate, dovada  îndeplinirii cerin?elor standardului ISO 3834 Part 2 – Doc. IAB – 340, este reprezentat? de Certificatul Nr. 022 / 2 / 2016, Rev. 0, emis de c?tre INTERNATIONAL INSTITUTE OF WELDING.


POLITICA DE CALITATE

Despre Noi

Despre Noi

INTERES PUBLIC

Persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public la nivelul S. UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A. - Matei Laura, Consilier Juridic, Nitoiu Gabriela, Director Economic.


Email: lauramatei@uamoreni.ro, contab@uamoreni.ro

Raport evaluare 2019

Raport evaluare 2021

Raport evaluare 2020

Formulare

Ordonan?a de Urgen?? nr.95/2002 privind industria de ap?rare, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/36971

Hot?rârea Guvernului nr. 1.597 din 18 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de ap?rare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41437

Hot?rârea Guvernului nr. 703 din 11 iulie 2012 pentru stabilirea activit??ilor prev?zute de art. 10 din

Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de ap?rare, pentru aprobarea num?rului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de ap?rare, care desf??oar? aceste activit??i, precum ?i pentru modificarea anexelor nr. 4 ?i 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de ap?rare, aprobate prin Hot?rârea Guvernului 1.597/2002 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140332

Legea nr.477/2003 privind preg?tirea economiei na?ionale ?i a teritoriului pentru ap?rare, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873

Hot?rârea Guvernului nr.370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909

Ordonan?a de Urgen?? nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privat? a statului, din administrarea ?i eviden?a proprie a Ministerului Ap?r?rii Na?ionale în administrarea unor operatori economici din industria de ap?rare, afla?i sub autoritatea Ministerului Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/118231

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicat?, privind societ??ile - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732

Legea nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8112

Email: juridic@uamoreni.ro, economic@uamoreni.ro

Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi Despre Noi

CODUL DE CONDUITA ETICA

Codul de Conduita Etica.PDFDespre Noi